Algemene voorwaarden

(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 september 2012, kvk-nummer 37160786)

 1.  Alcmaria Advocaten is een maatschap van advocaten en houdt kantoor in Alkmaar. Op dit moment zijn mr. J.G. Burgers, mr. G.F. de Graaf en mr. J. Keekstra de maten van deze maatschap.


 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, die aan Alcmaria Advocaten, haar maten of aan personen die in dienstbetrekking van Alcmaria Advocaten werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.


 3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Alcmaria Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.


 4. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever(s). Dit houdt in dat derden aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten kunnen ontlenen en dat de opdrachtgever verplicht is eventuele derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


 5. Bij de uitvoering van een opdracht is Alcmaria Advocaten gerechtigd om derden (bijvoorbeeld de deurwaarder) in te schakelen. Alcmaria Advocaten zal met betrekking tot de inschakeling van derden indien en voor zover mogelijk, dit in overleg met de opdrachtgever doen. Alcmaria Advocaten is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van eventueel ingeschakelde derden.


 6. Alcmaria Advocaten is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, namens de opdrachtgever, eventueel door derden bedongen beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden.


 7. Elke aansprakelijkheid van Alcmaria Advocaten is beperkt tot het bedrag dat op grond van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Alcmaria Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW en verschotten).


 8. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, in afwijking van het gestelde in artikel 6:89 BW, in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis, het handelen of nalaten waaruit de schade direct of indirect is voortgevloeid en waarvoor Alcmaria Advocaten aansprakelijk is.


 9. Een kopie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Alcmaria Advocaten met inbegrip van het maximumbedrag waarvoor Alcmaria Advocaten verzekerd is, alsmede het toepasselijke bedrag voor het eigen risico, zal op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.


 10. De tijd die wordt besteed aan de door Alcmaria Advocaten ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, zal worden geadministreerd en in rekening gebracht onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting.


 11. In geval van gefinancierde rechtshulp zullen de door Alcmaria Advocaten verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.
  Voor rekening van de opdrachtgever blijven:
  • de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eenmalige eigen bijdrage per toevoeging:
  • de (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierecht, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Alcmaria Advocaten in rekening gebrachte kosten;
  • de eventueel door opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de (proces)kosten van de
  wederpartij.

  Alcmaria Advocaten is gerechtigd om ter zake van de eigen bijdrage en verschotten een voorschot in rekening te brengen.

  In geval gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd, maar nog niet is toegekend of de aanvraag in eerste instantie is afgewezen, is Alcmaria Advocaten gerechtigd om overeenkomstig na te noemen artikel 12 een voorschot in rekening te brengen, onder verplichting dit te verrekenen met de opdrachtgever indien en voor zover en vanaf datum met ingang waarvan, gefinancierde rechtsbijstand wordt toegekend.|


 12. Bij zaken die niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden uitgevoerd, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Naast het verschuldigde honorarium zullen de opdrachtgever de betaalde onkosten (verschotten) in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen met betrekking tot honorarium en verschotten zijn exclusief BTW.


 13. Alcmaria Advocaten hanteert een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Alcmaria Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Verder kan Alcmaria Advocaten op elk moment een voorschot van de opdrachtgever vragen voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en verschotten. Een dergelijk voorschot zal met de eerstvolgende declaratie verrekend worden, waarbij Alcmaria Advocaten bevoegd is om het voorschot met de overige niet betaalde declaratie(s) in de betrokken zaak of andere zaken te verrekenen.


 14. Indien de declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet (volledig) voldaan is, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Als na een eerste aanmaning volledige betaling alsnog achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom exclusief BTW.


 15. Alcmaria Advocaten behoudt zich het recht voor om werkzaamheden op te schorten als de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan. In dat geval is Alcmaria Advocaten niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk uit het opschorten of beëindigen van de werkzaamheden voortvloeit. De opschorting van de werkzaamheden zal schriftelijk worden aangekondigd.


 16. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de declaratie, ook als een ander dan de opdrachtgever heeft toegezegd de betaling van deze declaratie voor zijn of haar rekening te nemen. Alcmaria Advocaten is voorts gerechtigd om haar declaraties, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die Alcmaria Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden onder beheer staan van de Stichting Beheer Derdengelden Alcmaria Advocaten of andere derden.


 17. Alcmaria Advocaten verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekeningnummer 1080.77 799 ten name van Stichting Beheer Derdengelden Alcmaria Advocaten. Op deze rekening zullen gelden worden gehouden die Alcmaria Advocaten voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal Alcmaria Advocaten over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerskosten in rekening brengen.


 18. In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening, dan wel hetgeen er ter zake in rekening gebracht is, verplichten partijen zich om de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur te volgen. Het kantoorklachtenreglement wordt op verzoek kosteloos toegezonden.


 19. De rechtsverhouding tussen de maatschap en haar opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Heeft u een vraag / opmerking?

Heeft u naar aanleiding van onze Algemene voorwaarden een vraag of een opmerking?
Vul het onderstaande formulier in, we reageren zo spoedig mogelijk.

Wat is uw naam?


Wat is uw Emailadres?

Wat is het onderwerp?


Wat is uw vraag of opmerking?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Alcmaria Advocaten is een maatschap.

©2018 Alcmaria Advocaten - Alle rechten voorbehouden. Op deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Adres


Scharlo 45
1815 CN Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 502 44 00
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Openingstijden

Het kantoor van Alcmaria Adocaten is geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.


Social Media