Privacy Statement

Alcmaria Advocaten verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Alcmaria Advocaten is een advocatenkantoor en doet er uiteraard alles aan om een onzorgvuldige behandeling van uw gegevens te voorkomen. Alcmaria Advocaten verwerkt zo weinig mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke manier.

Doel verwerking persoonsgegevens
Alcmaria Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren (gerechtelijke) procedures,

  • Het innen van declaraties,
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing,
  • Het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand,
  • Het voldoen aan onze juridisch en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Alcmaria Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt: de naam en adresgegevens, de geboortedatum, het BSN, de huwelijkse staat,  het telefoonnummer, het emailadres, en afhankelijk van het rechtsgebied zullen ook gegevens over de  leefsituatie/gezinssamenstelling, de financiële situatie, strafrechtelijke achtergronden en overige voor de specifieke situatie relevante gegevens worden verwerkt.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Alcmaria Advocaten omdat deze door u als betrokkene desgevraagd en vrijwillig zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslag verwerking persoonsgegevens
Alcmaria Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Wettelijke verplichting,
  • Uitvoering van een overeenkomst,
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n),
  • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alcmaria Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Alcmaria Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Alcmaria Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Alcmaria Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Alcmaria Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport


Beveiliging persoonsgegevens
Alcmaria Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het Alcmaria Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Alcmaria Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Alcmaria Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Concreet betekent dit dat wij verschillende bewaartermijnen hanteren die ingaan nadat een dossier is afgesloten:

Tien jaar: gedurende deze termijn wordt het dossier (voornamelijk in digitale vorm) bewaard.

Twintig jaar: gedurende deze termijn worden de persoonsgegevens [ 1 ] van zowel de cliënt als de wederpartij bewaard. De grondslag hiervoor is de verplichting om tegenstrijdige belangen tegen te gaan.

[ 1 ] de naam en adresgegevens, de geboortedatum, het BSN, het telefoonnummer en het e-mailadres.

 

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Alcmaria Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.


Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Alcmaria Advocaten, Postbus 3020, 1801 GA Alkmaar. Telefonisch bereikbaar via 072 502 44 00 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  U kunt zich richten tot de advocaat die uw zaak heeft behandeld, danwel deze in behandeling heeft.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN.

Alcmaria Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Gebruik social media
Voor zover op de website van Alcmaria Advocaten knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook geldt het volgende. Alcmaria Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Statistieken en cookies
Alcmaria Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Alcmaria Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Alcmaria Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Alcmaria Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Alcmaria Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Alcmaria Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Alcmaria Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Aanpassing privacy statement
Alcmaria Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website


Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. J. Keekstra, Postbus 3020, 1801 GA Alkmaar. Telefonisch bereikbaar via 072 502 44 00 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dit privacy statement is op 14 januari 2020 vastgesteld en vervangt de eerdere versie.

Heeft u een vraag / opmerking?

Heeft u naar aanleiding van ons Privacy statement een vraag of een opmerking?
Vul het onderstaande formulier in, we reageren zo spoedig mogelijk.

Wat is uw naam?


Wat is uw Emailadres?

Wat is het onderwerp?


Wat is uw vraag of opmerking?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Alcmaria Advocaten is een maatschap.

©2018 Alcmaria Advocaten - Alle rechten voorbehouden. Op deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Adres


Scharlo 45
1815 CN Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 502 44 00
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Openingstijden

Het kantoor van Alcmaria Adocaten is geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.


Social Media