Veelgestelde vragen

Bij juridische zaken komen heel veel vragen om de hoek. Elk conflict of geschil heeft zijn eigen haken en ogen; Alcmaria Advocaten zet zich voor u in om de juiste antwoorden te vinden. Een paar veelvoorkomende vragen op verschillende rechtsgebieden hebben we hier onder voor u alvast beantwoord. Heeft u zelf een vraag? Laat het ons weten en wij reageren snel.

Algemene vragen

Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Heeft u een laag of geen inkomen waardoor u een advocaat niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt het grootste deel van de kosten van de advocaat vergoed. In dat geval heeft u bij een procedure bij de rechtbank ook recht op vermindering van het griffierecht (administratiekosten van de rechtbank). Wij bekijken samen met u of u wel of niet in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Heb ik een advocaat nodig?

U heeft niet altijd een advocaat nodig. Bij een aantal instanties is een advocaat niet verplicht (bijvoorbeeld bij de kantonrechter en het UWV). Wij raden echter altijd aan wel contact met ons op te nemen. Ons eerste gesprek is immers vrijblijvend. Wij brengen u voor dit gesprek geen kosten in rekening. Wij geven u een kort advies en bekijken of het zinvol is om een advocaat in de arm te nemen en zo ja, wat hiervan de kosten zijn.

Personen- en familierecht

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u scheiden. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Echtscheiding/geregistreerd partnerschap; uw huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt ontbonden.
 2. Scheiding van tafel en bed; u blijft getrouwd, maar gaat (meestal) apart wonen. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet mogelijk.
 3. Ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed; u kiest na een bepaalde periode alsnog voor ontbinding van het huwelijk.

De procedures zijn grotendeels hetzelfde en vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Een echtscheiding is een emotioneel ingrijpende gebeurtenis. Uw hele wereld staat op zijn kop, maar ondertussen moet er wel een hoop geregeld worden. Bijvoorbeeld praktische zaken zoals huisvesting (wie blijft thuis wonen en wie vertrekt?) en verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Maar ook moeten er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen (gaan de kinderen bij vader of moeder wonen en wanneer zien ze de andere ouder?). En wat wordt er afgesproken over partner- en/of kinderalimentatie en pensioenrechten?

Uw advocaat vraagt namens u de echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap aan door een verzoekschrift naar de rechtbank te sturen. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

U kunt alleen of samen met uw partner (gezamenlijk verzoek) zo'n verzoekschrift indienen. Wanneer u alleen (eenzijdig verzoek) een verzoekschrift indient, ontvangt uw partner hiervan een kopie. Dit regelt uw advocaat. Uw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding (hij/zij 'voert dan verweer').

U kunt in het verzoekschrift ook vragen om 'nevenvoorzieningen'. Dat zijn afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Bijvoorbeeld over de zorg voor de kinderen en/of de omgang, maar ook over alimentatie, verdeling enzovoorts.

De scheiding is definitief als de uitspraak van de rechter (de beschikking) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Dit wordt geregeld door de advocaat; hij/zij stuurt de beschikking op naar de gemeente met het verzoek de echtscheiding in te schrijven.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen. Ook zijn zij beiden betrokken bij de dagelijkse bezigheden van het kind/de kinderen.

In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. De manier waarop dit wordt ingedeeld, staat vrij en is vooral afhankelijk van uw wederzijdse wensen, gewoonten en werkschema's.

Of co-ouderschap bij u beiden (en uw kinderen) past hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste voorwaarde om co-ouderschap tot een succes te maken is dat er goed overleg mogelijk is. Maar ook de mening van uw kind(eren) is belangrijk. Sommige kinderen vinden het wonen in twee huizen prima, andere kinderen hebben hier (meer) moeite mee.

Ik wil de kinder- en/of partneralimentatie wijzigen, kan dat?

Kinderalimentatie:
Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is.

Partneralimentatie:
Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om naar draagkracht bij te dragen in deze kosten. U kunt samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Als u het niet eens wordt, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Wijziging (herziening) alimentatie:
Wanneer de omstandigheden bij een van de ex-echtgenoten of kinderen veranderen, heeft dit misschien tot gevolg dat het eerder vastgestelde alimentatiebedrag niet langer redelijk is. Uw advocaat kan dan een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank.

Gebeurtenissen die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht kunnen aanleiding zijn voor zo'n wijziging/herziening. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen: 

 • ontslag of werkloosheid;
 • uw kind(eren) gaat (gaan) bij de andere partner wonen;
 • u heeft een nieuwe baan;
 • u gaat met pensioen;
 • u gaat samenwonen en/of trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan met uw nieuwe partner;
 • u krijgt een kind met uw nieuwe partner;
 • een overlijden;
 • u krijgt te maken met hogere hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing.

Twijfelt u aan de redelijkheid van het huidige te betalen of te ontvangen alimentatiebedrag, of zijn uw persoonlijke omstandigheden onlangs gewijzigd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beoordelen uw situatie, maken een nieuwe draagkrachtberekening en bespreken de gevolgen hiervan voor uw alimentatie.

Mijn kind(eren) wordt/worden 'onder toezicht gesteld' of 'uit huis geplaatst'. Wat nu?

Ondertoezichtstelling
Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. Pas als andere vormen van hulp geen effect hebben gehad, kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming uw kind 'onder toezicht stellen'. Zo’n ondertoezichtstelling (OTS) is een ingrijpende maatregel die niet zomaar wordt genomen. Dat gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. De rechter maakt bij zijn beslissing gebruik van de informatie uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, maar hij wil ook uw mening horen.

Uithuisplaatsing
'Uithuisplaatsing' betekent dat uw kind tijdelijk niet thuis woont, maar in een tehuis of in een pleeggezin. Dit kan vrijwillig of gedwongen zijn. Uw kind kan niet zomaar uit huis geplaatst worden. Deze maatregel is bedoeld als laatste redmiddel.

U kunt vrijwillig aan deze maatregel meewerken, maar het kan ook dat u hiervoor geen toestemming geeft. In het laatste geval wordt de kinderrechter om toestemming gevraagd (een machtiging).

Bent u het niet eens met de ondertoezichtstelling of de uithuisplaatsing? U kunt zonder advocaat naar de kinderrechter stappen, maar wanneer u hier hulp bij nodig heeft helpen wij u graag. Bent u het niet eens met de kinderrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan. In dat geval heeft u wel een advocaat nodig.

Arbeidsrecht

Ik dreig ontslagen te worden, kan dat zomaar?

Een werkgever kan verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan.

Bedrijfseconomische redenen:

 • bedrijfsreorganisatie;
 • structureel minder werk;
 • slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • bedrijfsverhuizing.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft niets te maken met het functioneren van een werknemer.

Ontslag op persoonlijke gronden: 

 • regelmatig ziekteverzuim;
 • onvoldoende functioneren (disfunctioneren);
 • verstoorde arbeidsreleatie;
 • ernstige gewetensbezwaren.

Ontslag op persoonlijke gronden heeft te maken met het functioneren van een werknemer

Ontslag op staande voet: 

 • crimineel gedrag, zoals diefstal en fraude;
 • werkweigering;
 • schending van de geheimhoudingsplicht.

Ontslag op staande voet mag alleen als er sprake is van een dringende reden. De gevolgen van deze reden moeten zo ernstig zijn dat er van de werkgever niet verlangd kan worden het dienstverband voort te zetten.
        
Langdurige arbeidsongeschiktheid/ziekte
In principe kan een werknemer de eerste twee jaar niet ontslagen worden wegens arbeidsongeschiktheid en/of langdurige of regelmatig ziekte. Toch zijn er enkele uitzonderingen:

 • er zijn in de CAO andere afspraken gemaakt;
 • de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na de aanvraag bij het UWV WERKbedrijf;
 • de werknemer zit nog in zijn proeftijd;
 • faillissement;
 • medewerker werkt niet mee aan re-integratie, terwijl hier geen redelijke gronden voor zijn.
Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Wanneer u als werknemer wordt ontslagen terwijl dit in strijd met de wet is, kunt u dit aan de rechter voorleggen. U kunt kiezen wat u aan de rechter vraagt. Wilt u in dienst blijven? Of wilt u een ontslagvergoeding ontvangen?

Als u kiest voor de vergoeding, is het sinds de invoering van de nieuwe wetgeving in 2015 de vraag hoe deze ‘billijke vergoeding’ moet worden berekend. De Hoge Raad heeft hierover in een arrest van 30 juni 2017 een belangrijke uitspraak gedaan.

In de zaak die aan de Hoge Raad werd voorgelegd, ging het om een kapster die na 25 jaar ten onrechte werd ontslagen. Deze werkneemster liet het er niet bij zitten en vroeg de rechter om een financiële compensatie aan haar toe te kennen.

Volgens de kantonrechter en het Hof moest het gaan om een bedrag met een bestraffend en afschrikwekkend karakter. De werkgever kreeg als het ware een boete opgelegd.  De werkneemster vond dit geen terecht uitgangspunt. Door toedoen van de werkgever leed zij veel schade en zij wilde dat al haar werkelijke schade zou worden vergoed.

Uiteindelijk is de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. Die was het eens met de werkneemster. De duur van het dienstverband, de leeftijd van de werkneemster en de kans op een nieuwe baan moeten inderdaad een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

Voor werknemers is dit een positieve ontwikkeling in de rechtspraak.

Heeft u een arbeidsgeschil? Neem contact met ons op en overleg vrijblijvend met een van onze advocaten.

Is er een verschil tussen de transitievergoeding en de ontslagvergoeding?

Wanneer een werknemer wordt ontslagen, of wanneer een dienstverband dat meer dan twee jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd, bestaat er in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Deze wordt berekend aan de hand van het salaris, de leeftijd en het aantal dienstjaren van de werknemer.

 Een ontslagvergoeding hoeft niet per se gelijk te zijn aan de transitievergoeding. De ontslagvergoeding zal in veel gevallen een compensatie zijn voor het ontslag waarvoor geen wettelijke grond bestaat. Dus eigenlijk een vergoeding die de werkgever wil betalen om het dienstverband met de werknemer te kunnen beëindigen.

Bij het berekenen van de ontslagvergoeding kunnen vele factoren een rol spelen. In tegenstelling tot de transitievergoeding is er dan ook geen vaste formule om de omvang van de ontslagvergoeding te berekenen.

De afspraken over de vergoeding worden vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Het is verstandig om deze door een advocaat te laten beoordelen voordat u uw handtekening zet.

Heeft u een arbeidsgeschil? Neem contact met ons op en overleg vrijblijvend met een van onze advocaten.

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet, wat nu?

Is uw loon of salaris niet op tijd gestort? Heeft u niet op de afgesproken datum uw loon ontvangen?

Neem altijd eerst (schriftelijk) contact op met uw werkgever. Er hoeft geen kwade opzet in het spel te zijn. Misschien is er een storing bij de bank of is er met de verwerking in het administratieve systeem van uw werkgever iets misgegaan.

Blijft uw loonbetaling helemaal uit of wordt het (steeds) veel te laat betaald, dan heeft u naast uw loon vaak ook recht op wettelijke verhoging en rente.

De werkgever is verplicht om tijdig het loon van de werknemer te betalen. Wordt uw loon (deels) niet of niet tijdig betaald, ook al heeft u er (meerdere malen) om gevraagd en kunt u wel wat hulp gebruiken, neem dan contact met ons op of bezoek ons gratis inloopspreekuur.

Een proeftijd: mag dat altijd?

Om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer zekerheid te bieden, wordt een proeftijd verboden bij een overeenkomst voor de duur van zes maanden of minder.

Als werkgever moet u goed afwegen of u een arbeidsovereenkomst afsluit van maximaal zes maanden zonder proeftijd, of langer dan zes maanden mét een proeftijd.

 Het is niet toegestaan om een 'proeftijdbeding' op te nemen in de opvolgende arbeidsovereenkomsten voor dezelfde werkzaamheden, waarvoor dezelfde vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist zijn.

Heeft u vragen over het proeftijdbeding? Neem dan contact met ons op of bezoek ons gratis inloopspreekuur.

Mag mijn werkgever mij een concurrentiebeding opleggen?

Veel mensen onderschatten de consequenties van het tekenen van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst kan namelijk problemen opleveren bij het vinden van een nieuwe baan. In een concurrentiebeding is immers opgenomen dat u binnen een bepaalde regio en/of binnen een bepaalde periode niet bij een concurrent in dienst mag treden of niet uw werkzaamheden mag uitoefenen. Op het overtreden van het concurrentiebeding staat dan een forse boete. De vraag is dan of het overeengekomen concurrentiebeding geldig is.

Een concurrentiebeding is pas geldig wanneer het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag worden overeengekomen.

Het is echter ook mogelijk om een concurrentiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever moet dan wel  heel goed onderbouwen waarom in dit geval een concurrentiebeding noodzakelijk is. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Wanneer u van mening bent dat een concurrentiebeding u teveel belemmert in het vinden van een nieuwe baan, dan kan de rechter worden gevraagd om te beoordelen of het concurrentiebeding in uw geval wel redelijk is. De rechter kijkt dan onder andere naar het soort  werkzaamheden waar het beding betrekking op heeft, de regio waarbinnen het beding van toepassing is, de duur van het beding en de hoogte van de boete. Wanneer de rechter meent dat het beding onredelijk is, kan hij het beding vernietigen of matigen. Bij matiging van het beding moet u denken aan inperking van de regio en/of verkorting van de duur van het beding. De rechter kan daarbij ook de hoogte van de boete verlagen.

Heeft u vragen over het concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op of bezoek ons gratis inloopspreekuur.

Ambtenarenrecht

Ik dreig als ambtenaar een conflict met mijn werkgever te krijgen. Wat is belangrijk?

Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht. Toch zijn er grote verschillen.

Zo werkt u als ambtenaar bijvoorbeeld niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een aanstelling. Ook heeft u als ambtenaar te maken met besluiten. Voor de rechtspositie van ambtenaren geldt een wisselende en vaak ingewikkelde regelgeving. Ook zijn er afwijkende procedures van toepassing. Hetzelfde geldt ook vaak voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Daarom is het ambtenarenrecht een rechtsgebied op zich, dat specialistische kennis vereist. Alcmaria Advocaten heeft deze kennis in huis.

Heeft u een besluit ontvangen dat tegen u is gericht, dan moet u daartegen binnen zes weken bezwaar of beroep aantekenen. Doet u dat niet (of maakt u bezwaar tegen het verkeerde besluit), dan staat u vaak voor een voldongen feit.

Wij adviseren u om in het geval u een besluit heeft ontvangen waarmee u het niet eens bent, contact met ons op te nemen. Bij Alcmaria Advocaten is Geert Frank de Graaf gespecialiseerd in ambtenaren- en onderwijsrecht. Hij kan u adviseren over uw rechten en plichten als ambtenaar en helpt u bij uw bezwaar- of beroep.

Strafrecht

Ik word verdacht van een strafbaar feit. Wat gebeurt er nu?

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, dan krijgt u een brief van de politie of de officier van justitie. U kunt ook zonder aankondiging worden aangehouden en vastgehouden. Als u bent aangehouden voor verhoor, en in verzekering gesteld wordt, hebt u recht op een gratis advocaat die u wordt toegewezen via de zogenaamde piketregeling. Ons kantoor neemt deel aan die regeling.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt, vooral, als u een brief hebt ontvangen van de politie of de officier van justitie, of een dagvaarding om voor de strafrechter te verschijnen. Uw advocaat vraagt dan de stukken op en zal met u kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw zaak.

Bent u zonder advocaat naar de rechtbank of naar een gesprek met de officier van justitie geweest en bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter of met een strafbeschikking, neemt u dan direct contact met ons op. De termijnen in het strafrecht zijn erg kort, namelijk twee weken. Binnen die termijn kunt u hoger beroep instellen tegen een vonnis of verzet tegen een strafbeschikking. Als die termijn voorbij is, valt de beslissing meestal niet meer terug te draaien.

Een strafzitting, hoe gaat dat?

De gang van zaken als u moet voorkomen voor een strafzaak, is als volgt.

 • De rechter controleert allereerst of u degene bent die terecht moet staan en wijst u erop dat u niet verplicht bent om antwoord te geven op vragen die gesteld worden.
 • Daarna vertelt de officier van justitie van welk strafbaar feit u wordt verdacht.
 • Vervolgens neemt de rechter (of, als u bent gedagvaard voor de meervoudige strafkamer, een van de drie rechters) het dossier met u door. Dat gaat over verklaringen die in dat dossier zitten, maar ook over uw persoonlijke omstandigheden (leefsituatie, werk, schulden, inkomen, eventuele persoonlijke problemen e.d.).
 • De officier van justitie houdt daarna zijn requisitoir, dat betekent dat hij zegt wat hij van de zaak vindt, of u veroordeeld kunt worden en welke straf u volgens hem moet krijgen.
 • Dan is uw advocaat aan de beurt, die uw standpunt als verdachte naar voren brengt. De advocaat kan bepleiten dat u moet worden vrijgesproken, maar bijvoorbeeld ook naar voren brengen dat er een andere of kortere straf moet worden opgelegd, of bijvoorbeeld een (geheel of gedeeltelijk) voorwaardelijke straf.
 • Na het pleidooi van de advocaat krijgt u het laatste woord.
 • Nadat dit allemaal gedaan is, neemt de rechtbank een beslissing. Staat u terecht voor de politierechter, dan krijgt u in de meeste gevallen direct de uitslag te horen. Bent u voor de meervoudige strafkamer gedagvaard, dan krijgt u na de behandeling van de zaak een datum te horen waarop de rechtbank uitspraak zal doen. Dat is meestal twee weken na de zittingsdatum.
 • U kunt tegen zo’n beslissing (binnen 14 dagen na de uitspraak) in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Onze strafrechtadvocaat kan hoger beroep voor u instellen.
Wat doe ik als ik het niet eens ben met de strafbeschikking?

De officier van justitie kan, zonder dat er een rechter aan te pas komt, een straf opleggen aan iemand die schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit. Dat gebeurt dan in een brief met de titel “strafbeschikking”.

Tegen zo’n strafbeschikking kun je bezwaar maken, oftewel 'in verzet gaan'; dit moet wel binnen 14 dagen na de verzenddatum die op de strafbeschikking staat.

Het kan de moeite waard zijn om via een advocaat voorlopig verzet tegen zo’n beschikking in te laten stellen. Eind mei 2017 is uit een onderzoeksrapport namelijk gebleken dat justitie er in de meeste gevallen veel te lang over doet om een bezwaar tegen een strafbeschikking te behandelen. Daardoor moet de officier van justitie zich in veel van die gevallen de opgelegde straf laten vervallen of aanzienlijk verminderen.

De kosten van het instellen van zo'n verzet zijn beperkt en de kans op succes is vrij groot. Natuurlijk is het ook zo dat, als justitie de zaak wel op tijd weet te behandelen, de verzetprocedure u de kans biedt om te zeggen wat u van de zaak vindt.

Alle reden dus om, na ontvangst van een strafbeschikking snel contact op te nemen met onze strafrechtadvocaat J.G. (Jaap) Burgers om de mogelijkheden te bespreken. (Let op: de termijn voor het instellen van verzet is heel kort - twee weken - dus u moet snel actie ondernemen. Als u dus kort na het ontvangen van de strafbeschikking contact met ons opneemt, zorgen wij ervoor dat het verzet direct wordt ingesteld.)

Sociaal verzekeringsrecht | Sociaal zekerheidsrecht

Wat is sociaal verzekeringsrecht?

Met het sociaal verzekeringsrecht krijgt iedereen in zijn leven te maken. Wie bijvoorbeeld minderjarige kinderen heeft, heeft recht op kinderbijslag, wie werkloos wordt heeft vaak recht op een werkloosheidsuitkering, wie door langdurige ziekte niet meer kan werken heeft in veel gevallen recht op een WIA-uitkering. Wie te weinig inkomen heeft om van te leven heeft onder voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Ouderen hebben recht op een AOW-uitkering.

Voor al deze regelingen gelden voorwaarden en het komt nogal eens voor dat mensen het niet eens worden met de instantie die zo’n regeling uitvoert. Als u in die situatie terecht bent gekomen is het belangrijk dat u snel handelt. De termijnen in het sociaal verzekeringsrecht zijn kort. In het algemeen hebt u zes weken om een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit waar u het niet mee eens bent en in Ziektewet zaken zelfs vaak maar twee weken. Als u dus een vraag hebt over een geschil dat u met een uitkeringsinstantie zoals het UWV, de SVB of de gemeente hebt, neemt u dan zo snel mogelijk contact op. Een bezwaarschrift moet altijd schriftelijk worden ingediend. Mondeling uw bezwaren kenbaar maken helpt niet en telt niet. Als u langs komt, is het ook belangrijk dat u alle papieren meeneemt, en vooral ook het besluit waar u het niet mee eens bent.

Wat doe ik bij een conflict over mijn uitkering?

Er bestaan veel wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal verzekeringsrecht de rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Heeft u een probleem met uw uitkering(en)? Alcmaria Advocaten helpt u bij uw bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure in het geval van:

 • Terugvordering van de bijstandsuitkering (Participatiewet)
 • Boetes/korting op uw uitkering(en)
 • Verlaging, weigering of intrekking van uw uitkering (WIA/WGA)
 • WW-uitkering
 • WAO, WIA, Wajong en overige sociale verzekeringen
 • (Gedeeltelijke) afwijzingen van uw uitkering(en)

Veel uitkeringsgerechtigden maken zich zorgen om de kosten die het inschakelen van een advocaat met zich meebrengt. Logisch; want u heeft het niet breed en een advocaat kost doorgaans veel geld.

Toch hoeft u zich hierover geen zorgen te maken, want in Nederland regelt de Wet op de rechtsbijstand dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage, maar hiervoor kunt u in veel gevallen bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Ook daarbij helpen wij u graag.

Wij vragen deze 'toevoeging' altijd voor u aan. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

Huurrecht

Bij wat voor huurconflict heb ik juridische hulp nodig?‎

Bijna altijd worden de afspraken die gelden tussen de verhuurder en huurder vastgelegd in een huurcontract. Als er een geschil ontstaat, kunnen partijen hierop terugvallen.

Een huurcontract is helaas geen garantie voor een snelle oplossing. Regelmatig blijkt namelijk dat partijen het huurcontract op een verschillende manier uitleggen. Hoe weet je dan wie het bij het rechte eind heeft?

Veel voorkomende huurconflicten hebben te maken met:

 • Niet op tijd betaalde huur;
 • De hoogte van de huur;
 • Achterstallig onderhoud;
 • Overlast;
 • Het beëindigen van de huurovereenkomst.

Als het huurcontract niet voldoende duidelijk is en partijen er samen niet uitkomen, is het goed om tijdig juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u bijstaan in geschillen over de huurprijs, het onderhoud of het opzeggen van de huur. Ook kunt u bij Alcmaria Advocaten terecht voor het opstellen of laten beoordelen van een huurcontract. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Is er een verschil tussen de huur van een woonruimte en een bedrijfsruimte?

Het huurrecht is te verdelen in het (ver)huren van een woonruimte en het (ver)huren van een bedrijfsruimte. De regels voor huur zijn voor een groot deel beschreven in de wet. Partijen hebben de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken, maar dit is niet in alle gevallen toegestaan.

Neem voor meer duidelijkheid over uw huurcontract vrijblijvend contact met ons op.

Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

In het bestuursrecht zijn de regels vastgelegd waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Ook is hierin bijvoorbeeld geregeld welke mogelijkheden je als burger hebt om bezwaar te maken tegen beslissingen van de overheid. De regels van het bestuursrecht gelden ook voor het sociaal verzekeringsrecht. Met het bestuursrecht kunt u ook te maken krijgen als de gemeente u een dwangsom oplegt om iets gedaan te krijgen dat volgens de gemeente in strijd is met de regels. Ook kunt u de gemeente vragen om ten opzichte van iemand anders de regels te handhaven. Weigert de gemeente dat of gebeurt er niets, dan kunt u daar een procedure tegen starten. Weigering of terugvordering van een PGB valt bijvoorbeeld ook onder het bestuursrecht.

Het is in het bestuursrecht heel belangrijk dat u snel handelt. De termijnen in het bestuursrecht zijn kort. In het algemeen hebt u zes weken om een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Als u dus een vraag hebt over een geschil dat u met overheidsinstantie, de gemeente of het zorgkantoor, hebt, neemt u dan zo snel mogelijk contact op. Een bezwaarschrift moet altijd schriftelijk worden ingediend. Mondeling uw bezwaren kenbaar maken helpt niet en telt niet. Als u langs komt, is het ook belangrijk dat u alle papieren meeneemt, en vooral ook het besluit waar u het niet mee eens bent.

Ik heb een geschil met een overheidsinstelling (UWV, CBR, gemeente, etc.). Wat kan ik doen?

Veel mensen zegt de term 'bestuursrecht' niet zo veel. Toch hebben we er bijna iedere dag mee te maken, zonder het ons bewust te zijn. Kort gezegd regelt het bestuursrecht de verhouding tussen overheid en burgers. Het gaat dan om de voorwaarden waaraan besluiten van de overheid moeten voldoen en over de manier waarop een burger tegen een besluit in verzet kan komen.

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in het voeren van bezwaarprocedures, beroepsprocedures en procedures in hoger beroep.

Het gaat dan meestal om besluiten van:

 • Het UWV (WIA, WW of Ziektewet) of van gemeenten (op het gebied van bijstandsverlening of bijvoorbeeld het weigeren van een urgentieverklaring in het kader van woningtoewijzing),
 • De Dienst Justis, waarin een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt geweigerd,
 • Het CBR, waarin een rijbewijs ongeldig wordt verklaard of een alcoholslotprogramma wordt opgelegd, of
 • Het Zorgkantoor, waarin wordt gezegd dat u de besteding van het PGB (persoonsgebonden budget) onvoldoende hebt verantwoord en veel geld moet terugbetalen.

Soms is niet altijd direct te zien of er sprake is van een besluit, en of er bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Veel mensen zijn dan geneigd naar de telefoon te grijpen en te bellen voor overleg omdat ze het eerst zelf willen proberen op te lossen.

Het gevaar bestaat echter dat in zo’n geval de bezwaar- of beroepstermijn (in de meeste gevallen zes weken, maar soms ook korter) verstrijkt, Als dat gebeurt, is het besluit niet meer aan te vechten.

Stel: u heeft een brief gekregen van een overheidsorgaan waarin staat dat u niet krijgt wat u hebt (aan)gevraagd (of  er wordt geschreven dat u geld moet terugbetalen) en u bent het daar niet mee eens. Dan is het verstandig te bekijken of u daartegen iets kunt doen. Als u twijfelt over hoe u dat moet aanpakken, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of bezoek een van onze gratis inloopspreekuren.

Hoelang kan ik bezwaar maken?

Soms is niet altijd direct te zien of er sprake is van een besluit, en of er bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Veel mensen zijn geneigd naar de telefoon te grijpen en te bellen voor overleg omdat ze het eerst zelf willen proberen op te lossen.

Het gevaar bestaat echter dat in zo’n geval de bezwaar- of beroepstermijn (in de meeste gevallen zes weken, maar soms ook korter) verstrijkt, Als dat gebeurt, is het besluit niet meer aan te vechten. Snelle actie is dus belangrijk.

Stel: u heeft een brief gekregen van een overheidsorgaan waarin staat dat u niet krijgt wat u hebt (aan)gevraagd (of  er wordt geschreven dat u geld moet terugbetalen) en u bent het daar niet mee eens. Dan is het verstandig te bekijken of u daartegen iets kunt doen. Als u twijfelt over hoe u dat moet aanpakken, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of bezoek een van onze gratis inloopspreekuren.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag of een opmerking? Laat het ons weten.
Vul het onderstaande formulier in en wij reageren zo spoedig mogelijk.

Wat is uw naam?


Wat is uw Emailadres?

Wat is het onderwerp?


Wat is uw vraag of opmerking?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Alcmaria Advocaten is een maatschap.

©2018 Alcmaria Advocaten - Alle rechten voorbehouden. Op deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Adres


Scharlo 45
1815 CN Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 502 44 00
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Openingstijden

Het kantoor van Alcmaria Adocaten is geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.


Social Media